Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันป่าชุมชนแห่งชาติ ข้อความตามนี้ครับ “คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี

วันป่าชุมชนแห่งชาติ ข้อคว…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ระเบียบกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล และ ใบสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล-อบต.ตาวัง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.1) ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy ปี 2567

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ตาวัง 2564

นโยบายการบริหารทรัพยารกบุ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนคุณธรรมและความโปร่งใส 2566-2570

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...