วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
” สังคมน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม นำเกษตรอินทรีย์ มีดีภูมิปัญญาท้องถิ่น “

พันธกิจ(Mission)
“ในอนาคตข้างหน้าจะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
ของประชาชนในเขตตำบล ให้สูงขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อพัฒนสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

mungmee