Posted in แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติการ-ITA-2566-2570

Continue Reading...
Posted in แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

Continue Reading...
Posted in แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

Continue Reading...
Posted in แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนดำเนินงานอบต.ตาวัง ปี 2564

Continue Reading...
Posted in แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนดำเนินงานอบต.ตาวัง ปี 2563

Continue Reading...