กองช่าง

นายชาญณรงค์ ศรีหวาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระ สาแก้ว
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายทวี ภูหอม
คนงานทั่วไป

mungmee