สมาชิกสภา

นายสมาน สอนงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
087-2439425

นายเดชา สมภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
098-1785423

นายประยุทธ สายบุตร
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
091-8354343

นายเสมือน หงษ์เจือ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
062-5736875

นางประยูร อินทร์สุระ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
090-24666247

นายสมัน ใจบุญ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
090-9270644

นายวรวุฒิ แก่นมั่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
087-9770786

นางสาวลดารัตน์ ขันเงิน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
063-9622893

นายอุเทน ขันธรัตน์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
083-3494020

นายพันธุ์พิชัย ชวดพงษ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
081-8669419

นายสมสมัย พวงอก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
062-1175831

mungmee