กองคลัง

นางพีรจิตร์ ดีรอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปิยะพร ภาโนมัย
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสุพรรษา พรสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

นางอำภา วิเศษศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจิราภรณ์  จงใจงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางจุฑามาศ สิงห์ชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

mungmee