ภารกิจ

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ด้านการส่งเสริมการศึกษา

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

mungmee