แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 28/11/2023
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง 28/11/2023
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน 02/11/2023
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน 02/11/2023
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิิลลิลิตร 31/10/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -วัดป่าช้าบ้านตาวัง) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 14/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -วัดป่าช้าบ้านตาวัง) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 30/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (ข้างโรงเรียนบ้านตาวัง - ตาหนวด) ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 23/01/2023
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - วัดป่าช้าบ้านตาวัง) ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 28/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองเหล็ก - หนองโจงโลง หมูที่ ๙-๖ ตำบลตาวัง 15/09/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 08/09/2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นงิน ๓๓,๕๐๐ บาท ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐,๙๐๐ บาท ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู เป็นเงิน ๑๐๗,๒๐๐ บาท 08/09/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 31/08/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2 ) บ้านจบก (บ้านนางนงค์ลักษณ์ ใจบุญ ถึง สามแยกไปละลม) หมู่ที่ ๗ ตำบลตาวัง 13/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๒) บ้านจบก (บ้านนางนงลักษณ์ ใจบุญ - สามแยกไปละลม) หมู่ที่ ๗ ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 30/08/2021
ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำ 13/08/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -วัดป่าช้าบ้านตาวัง) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (ข้างโรงเรียนบ้านตาวัง - ตาหนวด) ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองเหล็ก - หนองโจงโลง หมูที่ ๙-๖ ตำบลตาวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2 ) บ้านจบก (บ้านนางนงค์ลักษณ์ ใจบุญ ถึง สามแยกไปละลม) หมู่ที่ ๗ ตำบลตาวัง โดยวิธีคัดเลือก 05/10/2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑ ) บ้านจบก (บ้านนางนงค์ลักษณ์ ใจบุญ ถึง สามแยกไปละลม) หมู่ที่ ๗ ตำบลตาวัง โดยวิธีคัดเลือก 04/10/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -วัดป่าช้าบ้านตาวัง) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง (ข้างโรงเรียนบ้านตาวัง - ตาหนวด) ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองเหล็ก - หนองโจงโลง หมูที่ ๙-๖ ตำบลตาวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) กระบะตอนเดียว ขนาด ๑ ตัน ยี่ห้อ Nissan จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กข 3514 สุรินทร์ ยี่ห้อ FORD สี่ประตู สีแดงเลือดหมู จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเสียงตามสาย) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างโครงการเสริมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นศาลากลางหมู่่บ้าน - ลานมันเหล็กกล้า) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโจงโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองช่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๔๘๒ ถึง และ น้ำยาง ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๔๘๒ ถึง และ น้ำยาง ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๔๘๒ ถึง และ น้ำยาง ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๔๘๒ ถึง และ น้ำยาง ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย ชนิดบรรจุถุงสำเร็จถุงละ ๒๐ กก. จำนวน  ๕๐๐ ถุง  นำ้ยาง จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง จำนวน ๕ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ งวดเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก (รอบหนองสนวน) หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางสมหมาย สัตบุตร) หมู่ที่ ๓ บ้านกะเพอโร ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายยันต์ แรงทอง - บ้านนางบัวพันธ์ แรงทอง) หมู่ที่ ๑ บ้านตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (จากขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายจักพรรดิ์ สัตบุตร) หมู่บ้าน ๓ บ้านกะเพอโร ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก (ทางไปคลองไทร) หมู่ที่ ๔ บ้านตะแบง ตำบลตาวัง (จา่ยขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ (ไทยเดิม - พรมสะอาด) หมู่ที่ ๒ บ้านนา จำนวน ๑๐ จุด ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ตาวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2022
ซื้อหนังสือคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อสายส่งน้ำ ชนิดผ้าใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมข้อต่อ ขนาด ๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านจบก (บ้านนางนงค์ลักษณ์ ใจบุญ - สามแยกไปละลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่